ПДФ Штампа

ОПШТА АКТА

 

 1. Статут
 2. Правилник о заштити и безбедности ученика
 3. Правила понашања у установи
 4. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 5. Правилник о организацији и спровођењу испита
 6. Правилник о дисциплинској одговорности ученика
 7. Правилник о критеријумима за правдање часова
 8. Правилник о менторским одељењима
 9. Правилник о награђивању ученика
 10. Правилник о јавним набавкама
 11. Правила понашања ученика на такмичењима
 12. Правилник о систематизацији
 13. Правилник о систематизацији - измена
 14. Правилник о канцеларијском пословању

 

 

ОСТАЛА АКТА

 

 1. Школски програм
 2. Школски развојни план
 3. Пословник о раду Наставничког већа
 4. Пословник о раду Савета родитеља

 

 

ЗАКОНИ И ОСТАЛИ ПРОПИСИ

 

 1. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
 2. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

 

 

 

Регресирање трошкова екскурзије

 

 

 

СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

 • Захтев за приступ информацијама од јавног значаја   [word]     [pdf]

 

ОСТАЛО